Menu Zamknij

Zakres działań

Zakres działań

Zakres działania naszej kancelarii obejmuje realizowanie ustawowych zadań do których w szczególności należy:

 • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne,
 • zabezpieczenie roszczeń,
 • wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności,
 • wykonywanie postanowień sądu o zabezpieczeniu spadku, 
 • sporządzanie spisu inwentarza
 • osobiste doręczanie bezpośrednio adresatowi zawiadomień sądowych, pism procesowych oraz innych dokumentów sądowych
 • sporządzanie protokołu stanu faktycznego
 • sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty
 • przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości
 • zniesienie współwłasności nieruchomości poprzez jej sprzedaż w drodze sprzedaży w trybie licytacji publicznej
 • wydanie nieruchomości
 • wydanie ruchomości
 • egzekucja alimentów
 • eksmisja